Reklama:


IX Sesja: Prezydent uzyskał absolutorium Rady Miasta. Będzie też nowy honorowy obywatel miasta

IX Sesja: Prezydent uzyskał absolutorium Rady Miasta. Będzie też nowy honorowy obywatel miasta
IX Sesja Rady MiastaFot. Marcin Śliwa

Sesja Rady Miasta tym razem wyjątkowo w poniedziałek. Radni między innymi głosowali nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla prezydenta Chorzowa. Czytaj zapis relacji tekstowej.

11:16

Marian Salwiczek zamyka IX Sesję Rady Miasta.

11:14

– Zapraszam na otwarcie nowego Rynku. To wielkie, historyczne wydarzenie. Warto być i dobrze się bawić – dodaje prezydent.

11:12

Prezydent dziękuje radnym za przyjęcie absolutorium.

– Dziękuję też radnym Prawa i Sprawiedliwości za odpowiedzialne głosowanie. Mam nadzieję, że przekonam Was do moich działań bardziej i w przyszłym roku będą już z Waszej strony głosy za – przyznaje prezydent Andrzej Kotala.

11:08

Szymon Piecha mówi o pustych stacjach roweru miejskiego Kajteroz i o tym, że mieszkańcy są niezadowoleni ze stanu technicznego rowerów. – Można byłoby obok stacji rowerowej zainstalować automatyczną pompkę, dzięki temu każdy mógłby chociaż sam dopompować koła w rowerze – proponuje.

Andrzej Kotala zauważa, że trudno brać odpowiedzialność za wszystkich mieszkańców, którzy użytkują rowery.

– Słyszałem, że mieszkańcy Katowic korzystają z naszych rowerów, bo po prostu są młodsze. Mam nadzieję, że rynek nasyci się tymi rowerami i już zacznie to inaczej funkcjonować.

11:05

Wolne wnioski, interpelacje, zapytania:

Krzysztof Łazikiewicz mówi o Teatrze Rozrywki:

– Chciałem podzielić się radosną informacją, że Aleksandra Gajewska z dniem 24 czerwca wraca na stanowisko dyrektora Teatru Rozrywki.

10:57

Radni głosują w sprawie przyjęcia zasadności bądź bezzasadności skarg od mieszkańców.

10:55

Radni głosują nad nadaniem honorowego obywatelstwa Antoniemu Piechniczkowi. 19 radnych za.

-> ZOBACZ SZCZEGÓŁY GŁOSOWANIA

10:50

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 569/768 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 46, a także w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 7/768 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 46.

Szymon Piecha, radny PdCHiPO zauważa, że kamienica jest w potwornym stanie.

Mariola Roleder, zastępca prezydenta Chorzowa, która prezentuje uchwałę, przekonuje, że budynek może zostać wyburzony pod cele mieszkaniowe.

W pierwszym głosowaniu 19 radnych za. W drugim 18 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

10:49

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Krzywej 13. 19 radnych za.

10:47

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w położonej w Katowicach przy ul. Hetmańskiej. 20 radnych za.

10:46

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej. 20 radnych za.

10:44

Radni głosują nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie ul. Średniej. 20 radnych za.

10:43

Sesji zaczyna prowadzić Marian Salwiczek, zastępca przewodniczącego Rady Miasta

10:43

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Legnickiej, Olszewskiego i Nowej. 21 radnych za.

10:40

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. 21 radnych za.

10:38

Głosowanie nad projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Chorzowa”. 21 radnych za.

10:36

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Chorzowa”.

Głos zabiera Jacek Nowak, radny PiS.

– Pojawił się problem z biomasą składowaną na terenie elektrociepłowni. Podczas upałów smród jest niemiłosierny. Jest takie powiedzenie na śląsku: tam śmierdzi choby diobła roztrzasło – mówi.

– Docierają do nas informacje w związku z nieprzyjemnym zapachem dochodzącym z elektrociepłowni CEZ Chorzów. Jest taki problem. Zajmujemy się tym tematem – odpowiada Marcin Michalik.

10:35

Radni głosują nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 21 radnych za.

10:32

Głosowanie nad likwidacją Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 21 radnych za.

10:31

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów. 21 radnych za.

10:30

Kolejne głosowanie, tym razem nad zmianami w Wieloletniej Prognozie FInansowej. 21 radnych za.

10:28

Głosowanie nad zmianami w uchwale budżetowej. 21 radnych za.

-> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA

10:19

Małgorzata Kern przedstawia zmiany do uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2019.

10:16

Trwa głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023. Wszyscy obecni podczas głosowania radni głosowali za (21).

-> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA

10:13

Głosowanie nad absolutorium. 17 radnych za, 6 wstrzymało się od głosu. Prezydent uzyskał absolutorium.

-> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA

10:12

Trwa dyskusja. Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta: – Trudno byłoby, żeby nasz klub nie wspierał działań prezydenta – mówi.

10:04

Prezydent przedstawia informacje o inwestycjach w Chorzowie. Wspomina o remoncie Rynku i budowie Muzeum Hutnictwa. Wymienia inwestycje w oświacie: remont Szkoły Podstawowej nr 5 i basenu, przebudowa obiektu przy ul. Omańkowskiej dla potrzeb Przedszkola nr 9. W dziedzinie zdrowia prezydent wymienia budowę lądowiska na dachu szpitala dziecięcego i budowę pawilonu dla OIOM w ZSM. W dziedzinie mieszkaniowej prezydent prezentuje slajdy z nowymi budynkami przy ul. Truchana i Kościuszki. W dziedzinie transportu prezydnet wspomina budowę sieci roweru miejskiego Kajteroz, remont ul. Sportowej, Klonowej i innych. Prezydent wspomina również wszystko, co wydarzyło się w ramach aktywizacji społecznej mieszkańców.

10:03

Trwa głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018. 17 radnych za, 6 wstrzymało się od głosu.

-> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA

10:02

Radny Szymon Piecha cytuje pozytywną opinię RIO w sprawie absolutorium dla prezydenta Chorzowa.

9:57

Przedstawiciele komisji Rady Miasta przekazują informacje o opinii w sprawie wykonania budżetu. Wszystkie komisje zaopiniowały wykonanie budżetu pozytywnie.

9:56

Małgorzata Kern przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu.

– Wydaje się pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu – cytuje opinię RIO

9:51

Małgorzata Kern, skarbnik miasta referuje treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018.

Między innymi przedstawia, ile miasto musi dopłacać do oświaty.

– Obecnie to kwota około 70 milionów zł – mówi skarbnik miasta.

9:49

Trwa głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Chorzowa. 17 radnych za, 6 wstrzymało się od głosu.

-> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA

9:47

Prezydent odnosi się do kształcenia ustawicznego i tematów związanych z Uniwersytetem III Wieku. – Te działania są bardzo istotnie. Warto wspomnieć jeszcze o Centrum Integracji Międzypokoleniowej – dodaje.

9:44

Prezydent o nowej siedzibie OPS:

– Podstawową przesłanką była poprawa warunków pracy. W starym budynku zimą było zimno, a latem gorąco. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi prezydent.

9:43

Prezydent mówi o działaniach wolontaryjnych. Przypomina o Chorzowskiej Strefie Wolontariatu. Zwraca uwagę na działalność wielu stowarzyszeń, które funkcjonują w tej dziedzinie.

9:38

Prezydent Andrzej Kotala odpowiada na pytania.

– Pragnę przypomnieć, że nasze działania były realizowane w wielu obszarach. Mamy wiele działań prozdrowotnych dla seniorów, ale również dla dzieci. Sporo też działań w ramach koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Cały czas współdziałamy z policją i strażą miejską. Staramy się finansować zakup sprzętu dla służb mundurowych – tłumaczy prezydent.

9:23

Przewodniczący ogłasza 10 minut przerwy.

9:22

Urszula Staszowska pyta: W jaki sposób miasto wspiera działania wolontaryjne?

9:20

Andrzej Sodowski, przewodniczący Rady Seniorów zabiera głos. – Jakie działania podejmuje miasto w ramach bezpieczeństwa mieszkańców?

9:19

Jakie działania zostały podjęte w temacie kształcenia ustawicznego – pytanie zadaje Wiesława Szczepanek-Szmajduch, mieszkanka Chorzowa.

9:17

Beata Rozmarynowska, mieszkanka Chorzowa, członek chorzowskiej Rady Seniorów zabiera głos. – Jakie były przesłanki dotyczące zmiany lokalizacji OPS? – pyta.

9:15

Rozpoczyna się debata nad raportem o stanie miasta. Głos zabiera prezydent Andrzej Kotala.

Z raportem można zapoznać się w tym miejscu

9:13

Przewodniczący Rady Miasta przypomina, że w czasie dyskusji pierwszeństwo wystąpień będą mieli radni. Również mieszkańcy będą mogli zabrać głos. To cztery wcześniej zgłoszone do przewodniczącego rady miasta osoby.

9:10

Prezydent Andrzej Kotala przedstawia informacje o działaniach podjętych między sesjami.

9:09

Radni przyjęli protokół 8 Sesji RM.

9:05

Trwają głosowania dotyczące zmian w porządku obrad.

9:03

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta otworzył IX Sesję Rady Miasta.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości