XI Sesja Rady Miasta. Antoni Piechniczek honorowym obywatelem Chorzowa

XI Sesja Rady Miasta. Antoni Piechniczek honorowym obywatelem Chorzowa
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa; Antoni Piechniczek, honorowy obywatel miasta i Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady MiastaFot. Marcin Śliwa

Trwa uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której honorowe obywatelstwo Chorzowa otrzymał Antoni Piechniczek. To trzeci piłkarz, z tym zaszczytnym tytułem.

12:25

Przewodniczący zamyka XI Sesję Rady Miasta.

12:23

12 września o godz. 15:00 kolejna Sesja Rady Miasta.

12:17

Wolne wnioski, zapytania, interpelacje i dyskusja.

Tomasz Krawczyk mówi o głosach mieszkańców, którzy są zaniepokojeni tym, co dzieje się w weekend na Rynku. Prosi o więcej patroli Straży Miejskiej.

Jacek Nowak pyta w kontekście kampanii wyborczej. W tej chwili już pojawiły się banery jednego z kandydatów Koalicji Obywatelskiej na barierkach. – Czy można to robić? – pyta.

Marcin Michalik uściśla, że nie można wieszać na barierkach ani na lampach.

– W każdy dzień, jeśli jest pogoda, mnóstwo ludzi jest na Rynku. Sporo mieszkańców odnalazło chorzowski Rynek. Wiemy o tym, że powinniśmy zwiększyć kontrole miejskich służb w tym rejonie – mówi M. Michalik.

11:56

Radna Agnieszka Stępień z klubu PiS przedstawia uchwałę w sprawie uznania terenów Parku Śląskiego (dawnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku) im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

– Uznaliśmy, że jest najwyższy czas, by podjąć mały krok, który rozpocznie te działania. Od państwa zależy, czy będziemy nasz park chronić – mówi A. Stępień.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa: Mamy na terenie Chorzowa dwa zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe. To są tereny, na których chronimy przyrodę przed człowiekiem. Wychodzi na to, że chcecie zlikwidować Park Śląski. Czy Państwo rozmawialiście z marszałkiem? Z właścicielem? Nie będzie tam można organizować imprez masowych. Chcecie zlikwidować restauracje? Co z rozbudową planetarium? Nie wolno na terenach przyrodniczych organizować takich przedsięwzięć. Po uchwaleniu tego, nie będzie wolno organizować takich imprez. A co z mieszkańcami Chorzowa? Czy chcemy zmieniać ten teren w rezerwat?

Zastępca prezydenta przypomina, że propozycją miasta jest stworzenie parku kulturowego.

– To jest przestrzeń zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji. Park Śląski jest przekształcony przez człowieka. To nie uroczysko Buczyna. Park kulturowy ma chronić krajobraz kulturowy. Zabytki na tym terenie też trzeba chronić – dodaje M. Michalik.

M. Michalik proponuje zdjąć tę uchwałę i dopracowanie jej.

Nie chcemy tych kłótni o granice. Dokumentów jest masa. Chcielibyśmy wrócić do pierwotnych dokumentów, by jak najszerzej granic bronić – mówi A. Stępień.

Szymon Piecha, radny PdChiPO zabiera głos. – Jeśli tworzymy uchwałę, to składamy komplet dokumentów. nie przerzucamy odpowiedzialności na prezydenta. To państwo przygotowali tę uchwałę. Ta deklaracja jest nierzetelnie przygotowana – zauważa.

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby zdjęcie tej uchwały – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

– W związku z brakiem woli, której państwo nie wykazaliście, proszę o zdjęcie tej uchwały – mówi Agnieszka Stępień.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

11:50

Radni rozpatrują skargi. Pierwsza dotyczy działań dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie oraz prezydenta Miasta Chorzów. Skarga według komisji jest bezzasadna. – mówi Bartłomiej Czaja, przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chorzów.

Druga skarga dotyczy działań dyrekcji Ośrodka Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58. Zdaniem komisji ta skarga jest również bezzasadna.

Trzecia skarga dotyczy działalności Urzędu Miasta i prezydenta miasta. Również ta skarga zdaniem komisji jest bezzasadna.

Radni odrzucili wszystkie skargi.

11:46

Radni zajmują się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy al. Bojowników o Wolność i Demokrację i za ul. Armii Krajowej 53b.

Głos zabiera Marek Otte. – Z uzasadnienia czytamy, że mamy plany sprzedać ten teren. To jedyne miejsce parkingowe w tym rejonie. Chciałbym, aby charakter tego miejsca został zachowany – mówi.

Uchwała została podjęta.

11:45

Radni głosują nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej i ul. dr Andrzeja Mielęckiego.

Uchwała została podjęta.

11:40

Radni zajmują się sprawą wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz ul. Głowackiego.

Uchwała została podjęta. Głosowało 22 radnych. 21 za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

11:38

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Drogowej Trasie Średnicowej.

Uchwała została podjęta.

11:38

Radni głosują w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej. Chodzi o część terenu na łuku drogi prowadzącej w kierunku os. Pod Arkadami.

Uchwała została podjęta.

11:36

Radni głosują nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała została podjęta.

11:35

Radni głosują nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ul. Nowej.

Uchwała została podjęta.

11:33

Radni głosują nad uchwałą w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że ze względu na nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz utrudnienia w skorzystaniu z bonifikaty w przypadku obrotu wtórnego po dniu przekształcenia przez nabywcę nieruchomości, zaszła konieczność uchylenia poprzedniej uchwały w tej sprawie i podjęcie nowej.

Uchwała została podjęta.

11:30

Radni zajmują się uchwałą dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej, Maciejkowickiej, Kresowej i Rębaczy.

Uchwała została podjęta. Jej szczegółowy zapis dostępny jest tutaj.

11:26

Radni zajmują się projektem dotyczącym programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45 – 49 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2019 – 2022.

Głos zabiera Jacek Nowak. Sugeruje, by do programów profilaktycznych dołączył program dotyczący bezdechu sennego. – To bardzo cenna uwaga. To program bardzo drogi. Można zacząć myśleć o programie uświadamiających. Komisje będzie nad tym pracować – deklaruje Mariola Roleder.

Uchwała dotycząca profilaktyki raka piersi została podjęta.

11:24

Mariola Roleder, zastępczyni prezydenta Chorzowa przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2023.

Uchwała została podjęta.

11:21

Radni głosują nad uchwałą dotyczącą przyjęcia przez Radę Miasta Chorzów „Planu adaptacji miasta Chorzów do zmian klimatu do roku 2030”. – Przyjęcie tego dokumentu pozwoli nam ubiegać się o środki unijne – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Uchwała została podjęta.

11:20

Radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji pn – zach „B” w pawilonie I, remoncie konserwatorskim elewacji pn-zach „A” w pawilonie II, remoncie konserwatorskim elewacji pn-wsch „D” w pawilonie II przy Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie

11:15

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Głos zabiera Jacek Nowak, radny PiS. Pyta o to, jak będzie funkcjonowało Muzeum w Chorzowie po powołaniu nowej jednostki.

– Nie widzimy możliwości funkcjonowania dwóch placówek. Nie będzie nas na to stać. Skłaniamy się do tego rozwiązania, żeby muzeum hutnictwa było wiodące. Na dziś widzimy, że będzie jedna instytucja. Rozważamy, żeby obie instytucje działały w ramach jednego organizmu – mówi W. Ciężkowski.

Uchwała został podjęta.

11:13

Radni głosują nad uchwałą likwidującą V LO na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. – To liceum było martwe. nie prowadziło naboru. Minister zaakceptował plan likwidacji V LO. Szkoła w budynku nadal funkcjonuje – wyjaśnia Wiesław Ciężkowski.

Uchwała została podjęta.

11:10

Radni głosują nad uchwaleniem nowej sieci przedszkoli. Wynika z niego, że na terenie miasta jest 28 placówek przedszkolnych, są też oddziały przedszkolne w szkołach.

Uchwała została podjęta.

11:07

Wiesław Ciężkowski przedstawia kolejną uchwałę. Tym razem dotyczy oświaty.

Radni głosują w sprawie uchylenia uchwały z 30 maja 2019r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020

W związku z otrzymanym Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, koniecznym jest podjęcie uchwały uchylającej ww. uchwałę. W ocenie Wydziału Nadzoru Prawnego Śl. UW wyrażonym w ww. Zawiadomieniu podjęta uchwała nie powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, gdyż nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Uchwała została podjęta.

11:00

Głos zabiera radna Agnieszka Stępień. Pyta o ceny prądu. – Mam wrażenie, że budżet się ładnie dopina. Odpowiada Marcin Michalik: – Za prąd płacimy około 3 mln zł. Musieliśmy zabezpieczyć kilka milionów więcej. Pani mówi, że ma wrażenie, że budżet się ładnie dopina. Nie mamy takiego wrażenia – mówi zastępca prezydenta. Radni w głosowaniu przyjmują zmiany.

10:57

Małgorzata Kern, skarbnik miasta przedstawia zmiany w uchwale budżetowej Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2018 roku.

10:47

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta przedstawia w imieniu prezydenta Andrzeja Kotali, co działo się w okresie między sesjami.

10:42

Przewodniczący przedstawia zmiany w porządku obrad. Trwa głosowanie nad zmianami.

10:41

Waldemar Kołodziej składa życzenia obchodzącej dziś urodziny Marioli Roleder, zastępcy prezydenta Chorzowa. Wspomina też innego solenizanta, radnego Marcina Weindicha, który dziś jest nieobecny.

10:40

Waldemar Kołodziej wznawia obrady sesji Rady Miasta.

9:48

Przewodniczący ogłasza 45-minutową przerwę w obradach.

9:41

– Pełną piersią i całymi garściami potrafiłem korzystać z tego, co mi zapewniały szkoły w Chorzowie i wszyscy, których w tym mieście spotkałem – kończy wystąpienie nowy honorowy obywatel miasta.

9:38

Honorowy obywatel Chorzowa opowiada o grze w Ruchu Chorzów. – Mieliśmy szczęście do ludzi. Zdobywaliśmy 12 tytuł Mistrza Polski z Teodorem Wieczorkiem. Potem przyszedł Michal Vican, z którym Ruch osiągał kolejne sukcesy. Piękna lekcja o tym, jak należy pracować z zespołem – wspomina

9:35

– Kiedy, ktoś mnie pyta, co było ważniejsze AWF czy gra w Legii. Zawsze mówię fifty-fifty. W Legii zarabiałem, ale atmosfera klubu w Katowicach była najważniejsza – kontynuuje.

9:33

Antoni Piechniczek wspomina technikum mechaniczne i inżyniera Kaczmarczyka, który uczył go obróbki cieplnej. – Szkoła wywarła na mnie ogromy wpływ – mówi.

9:30

– Z dużym wzruszeniem odbieram to wyróżnienie. W Chorzowie się urodziłem. Miałem w rodzinie współzałożycieli Ruchu Chorzów. Wychowywałem się na ul. Wrocławskiej. Pamiętam, jak Gerard Cieślik codziennie zmierzał na treningi. Chcieliśmy, by nas skomplementował, pogłaskał po głowie, powiedział kilka ciepłych słów – wspomina Antoni Piechniczek.

9:28

Głos zabiera Marek Wójcik, poseł na Sejm RP.

– Panie Senatorze. Brakuje nam Pana w parlamencie – mówi.

9:25

– Człowiek nazywany legendą. Człowiek, który przyniósł nam sporo radości. Zawdzięczamy Mu wszystko. Potwierdza to wielki talent, wielki rozum, zaangażowanie i miłość do sportu. Jest Pan nie tylko przykładem, ale inspiracją do działania. Gratuluję – mówi prezydent Andrzej Kotala.

9:13

Laudację na cześć Antoniego Piechniczka wygłasza dr Jacek Kurek.

– Trwa Antoniego Piechniczka piękne życie, piękne, bo niełatwe, piękne, bo pełne sukcesów zawdzięczanych talentom, ciężkiej pracy i wytrwałości, ale także i odwagi znoszenia porażek i nieżyczliwości otoczenia, piękne, bo zawsze wierne temu, co od początku i co bez końca, piękne, bo prawdziwe i godne naśladowania – czyta dr Jacek Kurek.

9:12

Prezydent Andrzej Kotala wręcza tytuł honorowego obywatela Chorzowa.

9:10

Waldemar Kołodziej wita Antoniego Piechniczka. Gromkie brawa. Honorowy Obywatel Chorzowa zajmuje honorowe miejsce.

9:05

Minutą ciszy uczczono zmarłego Mariana Machurę, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej.

9:03

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta rozpoczyna XI Sesję Rady Miasta. Z głośników odtworzony został hejnał Chorzowa. W dużej sali posiedzeń Urzędu Miasta jest już Antoni Piechniczek. Są też goście. Jest Florian Lesik, honorowy obywatel Chorzowa, były przewodniczący Rady Miasta. Jest też Henryk Wieczorek, były przewodniczący Rady Miasta. Są posłowie, przedstawiciele miejskich służb.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa