Radni chcą park kulturowy w Parku Śląskim. XIII Sesja Rady Miasta

Radni chcą park kulturowy w Parku Śląskim. XIII Sesja Rady Miasta

Zapraszamy do czytania relacji tekstowej z XIII Sesji Rady Miasta. Radni będą między innymi głosowali w sprawie intencji utworzenia parku kulturowego, a także Alei Powstań Śląskich.

ODŚWIEŻ, BY ZOBACZYĆ NOWE WIADOMOŚCI

13:09

Przewodniczący zamyka sesję XIII Rady Miasta.

13:07

Szymon Piecha (KO) składa interpelację. Zachęca prezydenta do otwarcia biura co-workingowego.

13:05

Krzysztof Łazikiewicz (KO): Przypominam o głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. Zachęcam do głosowania nad projektami. 7 jest moich.

13:02

Wolne wnioski, zapytania, interpelacje. Waldemar Kołodziej zaprasza na kolejne sesje i przypomina radnym, czym jest interpelacja.

13:01

Radni rozpatrują skargi. Rozpatrują je jako bezzasadne.

12:58

Waldemar Kołodziej przedstawia uchwałę w sprawie zmian osobowych w komisji rady miasta. Radny Szymon Piecha chce przenieść się z komisji budżetu i gospodarki do komisji praworządności i bezpieczeństwa. Uchwała została podjęta.

12:55

Radni głosują w sprawach związanych z przekazywaniem nieruchomości.

12:52

Radni nadają nazwę drodze wewnętrznej na ternie Parku Śląskiego. Od teraz droga będzie się nazywała „Aleją Powstań Śląskich”.

12:51

Radni zajmują się zmianą przebiegu ul. św. Piotra. Chodzi o przyłaćzenie do ulicy częsci dojazdowej z miejscami parkingowymi do cmentarza parafii św. Barbary. Uchwała została podjęta.

12:46

Prezydent Andrzej Kotala: Nam zależy na bogatych ludziach. Nie ograniczajmy wysokości budownictwa. Dopasujmy budownictwo mieszkaniowe do specustawy. My narzucamy wolę. My mówimy – tu chcemy 14, a tu chcemy 9 pięter.

Radni głosują. 14 radnych za, 3 przeciw, a 4 wstrzymało się.

12:36

10 minut przerwy na wniosek klubu Koalicja Obywatelska.

12:24

Radni zajmują się uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na terenie Miasta Chorzów.

Głos zabiera Tomasz Piecuch (PiS): Jeśli mamy zapis dotyczący standardów urbanistycznych uwzględniający szczegółowy temat parkingów przy budynkach, nie rozumiem dlaczego chcemy to zdjąć.

Szymon Piecha (KO): Daliśmy wytyczne dla deweloperów. Nie chcemy na przykład więcej niż 7 kondygnacji. Boję się, że zostawimy pustą lukę dla deweloperów. Jeśli mamy dewelopera i jego projekt nie zgadza się ze studium uwarunkowań, to możemy z nim porozmawiać i niech nas przekona.

Mariola Roleder: Nie mówię o deweloperach. Czy mamy ograniczać na całym terenie miasta? Stąd ta uchwała.

12:22

Radni podejmują uchwałę w sprawie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

12:20

Radni podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45 – 49 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2019 – 2022

12:18

Radni przyjęli uchwałę w sprawie intencji utworzenia parku kulturowego. 16 radnych za, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

WYNIKI GŁOSOWANIA

12:17

Radni głosują w sprawie zdjęcia uchwały. 7 osób za, 14 przeciwko. Uchwała zostaje. Marek Dudek (KO) poprosił o reasumpcję głosowania, bo się pomylił. Przewodniczący stwierdził, że z takiego powodu nie można powtórzyć głosowania.

12:13

Tomasz Piecuch (PiS): Tego projektu nie było na żadnej komisji. Otrzymaliśmy projekt na seidem dni przed sesją.

12:10

Lech Motyka (KO): Aby można było prowadzić działalność naukową w Planetarium, musieliśmy wycinać kilka samosiejek. Często uzyskanie zgody trwało długo i przeszkadzało w naszej działalności. Nie możemy się jeszcze dodatkowo ograniczać podejmując taką uchwałę.

12:08

Marcin Michalik: To się zgadza. W procedurze potrzebujemy stosownych opinii. Ale dziś to tylko uchwała intencyjna. Zaczynamy dopiero.

12:04

Tomasz Piecuch (PiS) zauważa, że zapomniano dołączenia opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. – Prosi o zdjęcie uchwały, żeby uzupełnić dokumenty – mówi radny.

12:00

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa: Park miejski ma więcej aktywności niż tylko zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Jest tam działalność gospodarcza, mecze piłkarskie itd. Zaproponowałem procedowanie krok po kroku. Najpierw intencja, potem odpowiednia procedura. Nie chcę, żeby pani traktowała moje argumenty personalnie (mówi do radnej Stępień – przyp. red.). Chodziło mi tylko o to, że tamta uchwała była po prostu zła. Doceniam, że uznała pani błąd i wycofała się.

11:58

Szymon Piecha (KO): Mówimy o dwóch innych procedurach.

11:57

Bartłomiej Czaja (KO): Mamy dwie różne rzeczy. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy i park kulturowy dotyczą dwóch zupełnie różnych ustaw. Pani mówi, że to jest to samo, a to nie jest to samo.

11:50

Dyskusja. Agnieszka Stępień (PiS): Na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta proponowaliśmy list intencyjny. Co się zmieniło? Pan mi zarzuca niekompetencję i brak rzetelności. Znieśliśmy wtedy tę deklarację, w celu uzupełnienia dokumentów. Pytam dziś, czy podobne dokumenty mamy przy tym dzisiejszym liście intencyjnym? Wnoszę o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.

11:45

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa przedstawia projekt uchwały intencyjnej, która rozpocznie proces utworzenia parku kulturowego na terenie Parku Śląskiego.

– Uznaje się, że Park Śląski stanowi szczególną wartość kulturową, społeczną, krajobrazową i przyrodniczą. Jest dobrem wspólnym mieszkańców regionu. W trosce o jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń, szanując tradycję życia społecznego Śląska, Miasto podejmuje niniejszą uchwałę – czytamy w projekcie uchwały.

11:35

Aleksandra Zimnik, przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawia wyniki głosowania. Wszyscy kandydaci na ławników do sądu okręgowego otrzymali poparcie Rady Miasta. Podobnie jest z kandydatami do sądu rejonowego.

11:09

Kwadrans na podliczenie głosów.

11:02

Komisja skrutacyjna jest gotowa do pracy. Rozpoczyna się tajne głosowanie w sprawie wyboru ławników.

10:53

5 minut przerwy.

10:45

Trwa wybór ławników w głosowaniu tajnym. Aby to zrobić, wymagane jest powołanie komisji skrutacyjnej. W jej składzie Aleksandra Zimnik, Wojciech Ahnert i Marcin Weindich.

10:26

Przewodniczący zarządza 15 minutową przerwę na zapoznanie się z aktami kandydatów na ławników.

10:17

Trwa wybór ławników do sądów powszechnych. Barbara Paruzel przedstawia opinię o kandydatach na ławników. W sądzie okręgowym czeka 14 miejsc na ławników z Chorzowa, a w sądzie rejonowym 22. Do zespołu wpłynęło 26 kandydatur na ławników. Przewodnicząca zespołu wymienia nazwiska osób, których kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie. Zespół przygotował szczegółową informację szczegółową, która ze względu na RODO, nie zostanie upubliczniona.

10:09

Radni głosują nad uchwałami w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika i pozostawienia ich bez dalszego biegu. Sześć kolejnych uchwał. Każda dotyczy innego kandydata.

W pierwszym głosowaniu 13 za, 2 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W drugim głosowaniu 11 za, 2 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

W trzecim 12 za, 2 przeciw, 8 wstrzymało się.

W czwartym 13 za, 2 przeciw, 7 wstrzymało się.

W piątym 12 za, 3 przeciw, 7 wstrzymało się.

W szóstym 15 za, 7 wstrzymało się.

10:07

Barbara Paruzel uściśla: Weryfikacje odbywały się. Zdarzało się, że ktoś miał nieaktualne zaświadczenie lekarskie. Zdarzały się takie osoby i przynosiły nowe dokumenty. Wyszliśmy z założenia, że jeśli te dokumenty, które przychodziły w tzw. paczce, były sprawdzone przez sąd.

10:05

Szymon Piecha: Czasami można spojrzeć w dokumenty i powiedzieć po ludzku, czego brakuje. Nic złego by się nie stało, żeby ktoś to sprawdził.

10:03

Barbara Paruzel: Nie przyszło mi do głowy, że ktoś, komu zależy na tym, może złożyć nieprawidłowe zdjęcie.

10:01

Radna Bernadeta Biskup: Czy komisja nie powinna była odbyć się wcześniej, skoro materiały zostały złożone 30 czerwca?

10:00

Na prośbę przewodniczącego, radny Grzegorz Krzak opowiada o pracy zespołu odpowiedzialnego za wybór ławników. – Prace nie budziły wątpliwości.

9:40

Barbara Paruzel, dyrektor kancelarii Rady Miasta odpowiada: – Nie mogliśmy zaakceptować zdjęć we wnioskach na ławników, bo były nieprawidłowe – mówi.

– Można byłoby procedować wybór ławników na następnej sesji, ale nie mamy pewności, czy skompletowalibyśmy potrzebne dokumenty z policji na temat nieskazitelności tych osób – dodaje.

Tomasz Piecuch mówi, że kuriozalne byłoby, gdyby wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Barbara Paruzel dodaje: Uzupełnienie zdjęć nie jest możliwe.

Tomasz Piecuch: Sprawa niby śmieszna, ale bardzo poważna. Nie mieliśmy możliwości zapoznania się z sylwetkami osób.

Waldemar Kołodziej odpowiada: Wszystko to jest związane z RODO. Taka drobnostka. Ale nam wszystkich przeszkadza.

Radny Jacek Nowak dopytuje o daty wpłynięcia wniosków do sądów i apeluje: Może moglibyśmy wystąpić do sądu okręgowego z prośbą, by jeszcze raz rozważyli nasze kandydatury.

Barbara Paruzel: Wszystkie zgłoszenia wpłynęły przed 30 czerwca

9:37

Jacek Nowak o błędach formalnych we wnioskach na ławników. – Czy możemy otworzyć jakąś furtkę tym osobom, które chcą być ławnikami, a nie mogą być tylko z powodu błędów formalnych związanych z fotografiami.

9:35

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta przedstawia pierwszą uchwałę dotyczącą ławników.

9:28

Radni przystępują do wyborów ławników do sądów powszechnych.

9:20

Radni głosują nad zmianami w uchwale budżetowej. Szczegółowe informacje o zmianach budżetowych dostępne są tutaj. 20 radnych było za. 2 wstrzymało się od głosu. Zmiany w uchwale budżetowej są podejmowane w następujących po sobie głosowaniach.

9:15

Andrzej Kotala przedstawia, co działo się w okresie między sesjami.

9:12

Radni przyjmują protokoły z poprzednich trzech sesji Rady Miasta.

9:08

Radni głosują w sprawie zmian w porządku obrad.

9:07

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta otwiera sesję.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa