XV Sesja Rady Miasta. Zapis relacji na żywo

XV Sesja Rady Miasta. Zapis relacji na żywo

Pakiet uchwał zmieniający nazwy chorzowskich szkół, nowa ulica w mieście i sporo innych uchwał. Przedstawiamy zapis relacji na żywo z XV Sesji Rady Miasta.

Relację wideo można śledzić tutaj.

Relacja tekstowa poniżej [odśwież, by zobaczyć najnowsze wiadomości]:

11:00

Sesja zakończona.

10:20

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, dyskusja.

Krzysztof Łazikiewicz (KO) wraca do uchwały dotyczącej programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Mariola Roleder: Wprowadza się zasadę nietworzenia wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, bo nie jest to korzystne dla budżetu gminy i ZK PGM.

Szymon Piecha (KO): Jakie jest stanowiska w sprawie przeniesienia policji konnej z Chorzowa do Częstochowy? Czy szczepienie dzieci będzie oznaczało wyższą punktację w temacie zapisu do przedszkoli i żłobków?

Agnieszka Stępień (PiS): Mam 3 tematy. Po pierwsze, proszę o przybliżenie, co dzieje się w sprawie WPKiW. Mam opinię wojewody w sprawie utworzenia na terenie WPKiW parku kulturowego. Wojewoda Śląski stwierdza nieważność wymienionej uchwały w całości. Po drugie, chciałabym zapytać o wysypisko, o którym piszą media. Czy ta sprawa ma coś wspólnego z naszą uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w tych okolicach. I po trzecie, co się stało z jedną z pracowniczek UM (tutaj padło imię i nazwisko – przyp. red.).

Tomasz Krawczyk (KO): Proszę, by radni mieli możliwość skorzystania z kontaktu z mundurowymi.

Waldemar Kołodziej, przewodniczący RM: Każdorazowo przedstawiciele mundurowych są zapraszani na sesję.

Waldemar Kołodziej, przewodniczący RM do radnej Agnieszki Stępień (PiS): Przykro mi, że nie rozmawiacie ze sobą. Kwestią pracowniczki UM zajmuje się komisja rewizyjna. Przewodniczący klubu PiS jest o wszystkim informowany. W naszej radzie nie zamiatamy pod dywan.

Szymon Piecha (KO): Sprawa jednej z pracowniczek UM jest przedmiotem prac komisji rewizyjnej. Pracujemy nad tematem w komisji rewizyjnej. Mówimy tutaj o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Będzie protokół z prac komisji. Podjęliśmy decyzję w sprawie przekazania dokumentów policji, do wydziału walki z korupcją. Domniemanie dotyczy przekazania środków pieniężnych na cele prywatne. Na szczęście żadne pieniądze na te cele z urzędu nie wyszły. Jeśli jest pani zainteresowana, szara teczka w komisji rewizyjnej, tam wszystko jest.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa: Są plany, aby oba posterunki policji konnej częstochowski i chorzowski przenieść do Częstochowy. Na to naszej zgody nie ma. Z marszałkiem rozmawialiśmy o przyszłości parku. Podkreślałem, że mamy problem z budżetem, z finansami miasta. Wszystkie tematy związane z kontrolą i audytem dotyczącej pracowniczki UM będą w biuletynie informacji publicznej.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa: Otrzymałem informację, że syndyk Huty Kościuszko, chce na terenie hałdy gromadzić odpady. Ustosunkowaliśmy się do tego negatywne. Prezydent spotkał się z syndykiem. Zapytał, dlaczego chce prowadzić tam taką działalność. Wytłumaczył chęcią rewitalizacji terenu. Takie stanowisko zostało przekazane nam przez syndyka. Najważniejsza będzie rozmowa jutrzejsza z marszałkiem w tym temacie.

Jan Skórka (KO): Zwracam uwagę na temat dotyczący palenia odpadami w piecach. Być może nie wszyscy państwo wiedzą, ale w Chorzowie działa tzw. ekopatrol. To dwie osoby, które z ramienia Straży Miejskiej są przeszkolone do kontroli tego, czym palimy. Chcemy nawet, by po mieście jeździł specjalny samochód do tego przeznaczony. Tym bardziej dziwi mnie, dlaczego PGM nadal montuje w mieszkaniach piece kaflowe.

10:19

Radni głosują w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Radni uznają petycję za bezzasadną.

10:16

Radni zajmują się 2 skargami, które wpłynęły do przewodniczącego Rady Miasta.

Radni uznają skargi za bezzasadne.

10:13

Radni przyjmują uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowych położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej.

10:10

Radni przyjmują uchwałę, która nadaję nazwę nowej ulicy w Chorzowie. Ulica powstanie w Chorzowie Starym nieopodal granicy z Siemianowicami Śl.

10:02

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Jacek Nowak (PiS): Powinniśmy się zastanowić, co możemy wynajmować. Często przychodzą do miasta osoby samotne, które nie potrafią zająć się remontem mieszkania, które otrzymają z miasta. Warto pochylić się nad tym problemem, w jaki sposób ich wesprzeć.

Mariola Roleder, zastępca prezydenta: Pomysł przekazywania mieszkań do remontu jest dobry dla osób, które nie potrafią sobie zabezpieczyć własnego lokum. Możemy przedstawić dane, ile mieszkań do najmu socjalnego zostało przeznaczonych. W tym roku zintensyfikowaliśmy prace podnoszące standard mieszkań socjalnych. Mają one łazienkę i wc obowiązkowo.

Radni przyjęli uchwałę.

9:58

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2019-2023. Projekt uchwały prezentuje Mariola Roleder, zastępca prezydenta miasta.

Projekt uchwały jest programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2019-2023. Projekt uchwały zawierający Program wskazuje główne kierunki gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Chorzów w zakresie finansowania, zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi w zasobie mieszkaniowym Gminy Chorzów stanowiących własność, współwłasność Gminy Chorzów jak i będące w samoistnym posiadaniu Gminy Chorzów. Program ujęty w projekcie uchwały oddaje możliwości technicznego oraz finansowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w odniesieniu do możliwości Gminy Chorzów prognozowanych na wskazane w programie lata 2019-2023.

Uchwała została podjęta.

9:44

Radni głosują nad pakietem 12 uchwał związanych ze zmianami nazw chorzowskich placówek edukacyjnych. Zmiany wynikają z reformy oświaty.

9:43

Radni przyjęli uchwalę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

9:33

Radni zajmują się uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia z grupami mieszanymi, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

– Uchwała określa podniesienie pensum z 20 godzin do 22 godzin. Jesteśmy zmuszeni do podniesienia tego pensum, w związku z sytuacją budżetową. Dzięki temu wygenerujemy oszczędności ponad 900 tys. zł. Zwiększenie pensum wiąże się ze zmniejszeniem ilości etatów. Ale nie będzie się to wiązało ze zwolnieniami – zapewnia Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.

Radny Sebastian Matyjaszczyk (PiS) pyta, czy te zmiany będą wprowadzone z nowym rokiem kalendarzowym czy szkolnym.

Radny Jacek Nowak (PiS) prosi, by te zmiany zostały wprowadzone z nowym rokiem szkolnym.

Wiesław Ciężkowski: Jesteśmy zmuszeni do tego, by ta uchwała weszła w życia w 14 dni od opublikowania. Jest to możliwe do wykonania, byśmy to wprowadzili od nowego semestru. Przeciąganie uchwały na wrzesień, to setki tysięcy straty.

Jacek Nowak (PiS) pyta o to, czy będą obniżone wynagrodzenia.

W. Ciężkowski: Nie ma możliwości obniżenia wynagrodzenia. Przybędą dwie godziny, a wynagrodzenie nie wzrośnie.

Uchwała została podjęta. 16 radnych za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Szczegółowe wyniki głosowania

9:32

Radni zajmują się poprawkami w uchwałach, które zostały podjęte na poprzednich sesjach.

9:29

Radni przyjmują uchwałę, która przeznaczy kwotę 97.274 zł na zwiększenie środków na rehabilitację społeczną, tj. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdzie przydzielone pierwotnie środki zostały już wydatkowane, a występuje jeszcze duże zapotrzebowanie.

9:28

Radni przyjmują uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

9:27

Radni przyjmują projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Chorzowie na lata 2020 – 2022.

9:26

Radni przyjmują projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Chorzowie na lata 2020 – 2022.

9:25

Radni przyjmują projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

9:20

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów. 18 radnych za, 6 radnych wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.

Uchwała ustala roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

9:17

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, prezentuje zmiany w uchwale budżetowej.

9:14

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, przedstawia, co wydarzyło się w okresie między sesjami.

9:13

Wprowadzone zostały zmiany w porządku obrad. Radni też przyjęli protokół z poprzedniej Sesji RM.

9:10

Zdjęto z porządku obrad uchwałę dotyczącą utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

9:08

Hejnał Chorzowa. Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta, rozpoczyna XV Sesję Rady Miasta.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości