XVI Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli budżet na 2020 rok

XVI Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli budżet na 2020 rok

Dziś radni podjęli uchwałę budżetową określającą przychody i wydatki miasta w przyszłym roku. Powstało też Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Wszyscy radni zgodzili się na prolongatę pożyczki dla Ruchu Chorzów.

TRANSMISJA WIDEO Z SESJI RADY MIASTA DOSTĘPNA JEST TUTAJ

12:36

Przewodniczący Rady Miasta zamyka posiedzenie, dziękuje za rok żmudnej pracy i składa życzenia świąteczne.

12:31

Bernadeta Biskup wraca do tematu protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. – Proszę w dalszym ciągu o wykładnię prawną, które przepisy pozwalają na coś, a które zabraniają czegoś – mówi.

12:26

Grzegorz Krzak, radny PiS przekazuje prezydentowi program wyborczy PiS-u.

– Mam nadzieję, że w tym programie jest nowa obwodnica i stadion – mówi Andrzej Kotala.

12:15

Radni zajmują się uchwałą w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia dokumentów kandydatów na ławników.

12:12

Radni określają zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wprowadzenie zmian w regulaminie dotacyjnym oraz załącznikach ma na celu uproszczenie, ujednolicenie systemu, zwiększenia kontroli rozliczania dotacji na prace lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Chorzowa oraz dostosowanie ich do zasad polityki ochrony danych osobowych RODO.

12:10

Radni uchylają uchwałę dotyczącą przyznania dotacji dotyczącej remontu budynku w Chorzowie Starym.

12:08

Radni przyjęli uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nomiarki w Chorzowie.

12:03

Radni przyjmują zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

12:00

Radni przyjmują projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. Katowickiej, ul. Wolności, ul. Dąbrowskiego, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Hajduckiej, ul. Urbanowicza i ul. Truchana.

11:23

Grzegorz Rosengarten z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich przedstawia projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego fakt istnienia i wyzwolenia 75 lat temu filii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz – Birkenau.

Pomnik wraz z tablicą pamiątkową usytuowany zostanie na skwerze u zbiegu ulic Stefana Batorego i Jubileuszowej.

Dwumetrowy pomnik będzie miał formę rzeźbiarską. Całość kompozycji posadowiona będzie na fundamencie betonowym. Elementy nawiązujące formą do kształtu drutu kolczastego będą wyrzeźbione i odlane w brązie. Na podstawie pomnika ustawiona zostanie tablica z inskrypcją o treści: PAMIĘCI WIĘŹNIÓW OBOZU „BISMARCKHUTTE” ISTNIEJĄCEGO W POBLIŻU TEGO MIEJSCA JAKO FILIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY KL AUSCHWITZ BIRKENAU. W MIĘDZYNARODOWYM DNIU BOHATERÓW WALKI Z TOTALITARYZMEM MIESZKAŃCY CHORZOWA CHORZÓW, 25 MAJA 2020

Pomnik ma zostać odsłonięty 25 maja 2020 r. W dniu rocznicy śmierci phm. Witolda Pileckiego. Projekt kosztuje 96 900 zł. Chorzów ma wesprzeć projekt kwotą 15 700 zł.

Radni przyjęli projekt jednogłośnie. Głosowało 25 radnych.

11:09

Radni przyjmują projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

11:05

Radni uchylają uchwałę Nr XLIV/834/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

11:04

Radni przyjmują uchwałę w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

11:02

Radni przyjmują uchwałę ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Chorzów

10:46

Radni zajmują się uchwałą w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Integracji Międzypokoleniowej i wyposażenia jej w mienie. Jednocześnie zostanie rozwiązany wydział aktywizacji społecznej w Urzędzie Miasta.

Głos zabiera Sebastian Matyjaszczyk, radny PiS: Jakie formy zajęć dla młodzieży będą prowadzone.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa: Wszystko, co robimy teraz i dodatkowe rzeczy. Nie chcę narzucać. Niech to wyjdzie od dołu. CIM będzie na przykład odpowiedni dla spotkań związku emerytów, który obecnie spotyka się w… Młodzieżowym Domu Kultury.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Radni w kolejnym głosowaniu przyjmują statut Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

10:41

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie i połączenia Klubu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie, a także projektem uchwały o zmianie uchwały Nr L/968/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Radni przyjmują obie uchwały.

10:40

Radni zajmują się uchwałą w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów. Uchwała została podjęta.

10:38

Radni zajmują się zmianą Uchwały Nr XXV/471/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów. Uchwała została podjęta.

10:35

Radni przyjmują uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chorzów na rok szkolny 2019/2020.

10:30

Radni przyjmują uchwalę w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli w przypadkach, w których Miasto Chorzów nie ma takiego obowiązku.

10:20

Radni zajmują się uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radni przyjmują uchwałę dotyczącą WPF. 18 radnych za, 7 wstrzymało się od głosu.

10:07

Przewodniczący Rady Miasta przedstawia uchwały o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektów uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chorzów.

Przewodniczący miejskich komisji przedstawiają opinie dotyczące uchwały budżetowej. Wszystkie pozytywne.

Głos zabiera Grzegorz Krzak, radny PiS: Nam bardzo zależy, by środki na inwestycje kierować na takie rzeczy, które przyniosą nam dochód. Tak nie jest. Wstrzymamy się od głosu.

Waldemar Kołodziej w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej: Dziś poprzemy ten projekt budżetu.

Radni głosują nad budżetem. 18 radnych za, 7 wstrzymało się. Radni przyjęli budżet na 2020 r.

10:00

Małgorzata Kern, skarbnik miasta przedstawia uchwałę budżetową miasta na rok 2020.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 715.318.144,00 zł,
w tym:
dochody bieżące:         665.057.423,00 zł;
dochody majątkowe:    50.260.721,00 zł;
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 742.366.546,00 zł,
w tym:
wydatki bieżące:   655.006.337,00 zł;
wydatki majątkowe:      87.360.209,00 zł;
Deficit ustalono na kwotę 27 048 402,00 zł

– Jesteśmy bezpieczni jeśli chodzi o obsługę zadłużenia – mówi skarbnik.

9:45

Radni przyjmują poprawki dotyczące tegorocznej uchwały budżetowej. Jest wśród nich między innymi zapis o prolongacie pożyczki dla Ruchu Chorzów.

9:35

Radni dyskutują na temat treści protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. Protokół zawiera treści nieopublikowane ze względu na przepisy ochrony danych osobowych. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o nieprzyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji RM.

Radni głosują w sprawie zdjęcia uchwały przyjmującej protokół z sesji. 15 radnych przeciw, 8 za, 2 wstrzymało się.

Radni w kolejnym głosowaniu przyjmują protokół z poprzedniej sesji. 18 za, 7 przeciw.

9:24

Życzenia świąteczne przekazują dzieci ze stowarzyszenia Lauba. Radni i goście mają dziś okazję kupić przygotowane przez podopiecznych stowarzyszenia pierniki. Środki przeznaczone są na działalność statutową stowarzyszenia.

9:10

Harcerze komendy hufca chorzowskiego przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju. To już miejska tradycja, że przed świętami harcerze przekazują na ręce prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta światło.

Harcerze wykonują piosenkę „Zbudujmy razem lepszy świat”.

Głos zabiera phm. Wojciech Czaputa, komendant chorzowskiego hufca.

– Wierzę, że to światło dostarczy Wam mocy do działania na cały nadchodzący rok – mówi komendant.

Prezydent Andrzej Kotala dziękuje harcerzom i składa życzenia świąteczno-noworoczne. Do nich dołącza się Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta.

9:09

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta otwiera XVI Sesję Rady Miasta.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa