NA ŻYWO. XIX Sesja Rady Miasta. Radni przegłosowali nowe stawki za wywóz śmieci

NA ŻYWO. XIX Sesja Rady Miasta. Radni przegłosowali nowe stawki za wywóz śmieci

Radni przegłosowali nowe stawki za wywóz odpadów: 26,90 za segregowane i 53,80 za niesegregowane. Stawki będą obowiązywać do końca maja.

13:14

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

13:13

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12:52

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie wystąpienia z apelem o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań legislacyjnych umożliwiających zmniejszenie obciążenia mieszkańców związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Treść apelu dostępna jest tutaj.

Marcin Michalik, zwraca uwagę o odpowiedzialności producentów za koszty związane z wywozem śmieci. – Coraz więcej produktów jest sprzedawanych w nieekologicznych opakowaniach – mówi.

Jacek Nowak chce wprowadzić poprawki do apelu. Przystaje na nie Marcin Michalik.

Uchwała została podjęta. 17 radnych za, 5 wstrzymało się od głosu.

12:50

Radni przyjmują uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12:48

Radni głosują w sprawie uchwalenia nowych stawek za wywóz opadów. 15 radnych za, 7 przeciw.

12:47

Radni zajmują się wnioskiem formalnym radnej Stępień w sprawie przełożenia sesji na przyszły tydzień. 15 radnych przeciw, 7 za.

11:41

Radni zajmują się uchwałą w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała brzmi:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 26,90 zł miesięcznie za jedną osobę od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Chorzów, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 53,80 zł miesięcznie za jedną osobę od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Chorzów, na których zamieszkują mieszkańcy.”.

Radna Agnieszka Stępień (PiS) wnosi o przerwę w obradach do przyszłego czwartku.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa wyjaśnia, że w radzie nadzorczej miasto ma swojego przedstawiciela. Miasto powinno zrobić wszystko, by wprowadzić jak największą konkurencję. Stawka wynegocjowana to 699 zł za tonę.

Głos zabiera Bernadeta Biskup, radna PiS. – Proszę o specyfikację tej ceny – mówi.

– Ilość zebranych ton, stawka za tonę, podatek vat 8 procent, ilość mieszkańców. I wychodzi stawka dla mieszkańca. To musi się bilansować – tłumaczy Marcin Michalik.

Andrzej Kotala: To jest stawka na okres przejściowy. Wiemy, że w zeszłym roku miasto wyprodukowało 48 tysięcy ton. Dziś stawka na okres przejściowy. 13 tysięcy ton to założenie na najbliższe dwa i pół miesiąca.

Trwa dyskusja.

11:38

Radni zajmują się uchwałą w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Uchwała została podjęta.

11:37

Radni zajmują się uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została podjęta.

11:20

Przerwa została przedłużona o 10 minut.

11:02

Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej zarządził 15 minutową przerwę w obradach

10:59

Radni przyjęli uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na które nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

10:58

Radni przyjęli uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

10:53

Marcin Michalik, zastępca prezydenta: Prosimy, aby nieruchomości w których nie zamieszkują mieszkańcy były częścią systemu. Ciężko będzie wyodrębnić, czy to są śmieci ze sklepu, czy z mieszkań, kiedy pojemniki będą na jednym podwórku. Unikniemy też potencjalnych problemów z podrzucaniem śmieci. Musimy zadbać o logistykę i efektywność systemu.

10:51

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni przegłosowali poprawki w uchwale wprowadzone przez radnego Jacka Nowaka: Zamiast słów „WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI” wprowadzić słowa „UPRAWNIONY PRZEDSIĘBIORCA”. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów. 23 radnych było za. 1 radny był przeciw.

10:50

Marcin Michalik, zastępca prezydenta: Właścicielem pojemników jest Alba, my tylko opłacamy użytkowanie.

10:49

Głos zabiera Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta: Mieszkańcy pytali mnie – co z tymi kubłami, które już są? Kto jest właścicielem i co się z nimi stanie?

10:42

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa: System do tej pory działał bardzo dobrze, był kompleksowy i stawiany za wzór. Teraz to się zmienia, stąd moja prośba, abyśmy zrobili wszystko by utrzymać stawki na możliwie jak najniższym poziomie.

10:40

Radny Jacek Nowak: Podtrzymuję swój wniosek, aby to firma, która wygra przetarg ponosiła koszty związane z pojemnikami.

10:39

Głos zabiera Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa: Robimy wszystko, żeby zminimalizować koszty obsługi systemu.

10:30

Prezydent Andrzej Kotala zabiera głos: Szukamy dalej, gdzie jeszcze możemy zaoszczędzić na odpadach.

9:54

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa przedstawia uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Chorzowa.

Marcin Michalik w odpowiedzi na pytanie Jacka Nowaka, radnego PiS: Przerzucamy obowiązek zapewnienia wyposażenia w pojemnik na śmieci na właściciela nieruchomości. Radny składa wniosek o zmianę w treści regulaminu, by to jednak uprawniony przedsiębiorca odpowiadał za wyposażenie w pojemnik.

Stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawia Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta. Przypomina argumenty, które składają się na wyższe koszta wywozu śmieci.

9:51

Radni zajmują się uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Chorzów. Wszyscy głosowali za. Na sali znajduje się już 25 radnych.

9:44

Radni zajmują się uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Stawka za pobyt dziecka wzrośnie ze 150 zł do 210 zł, a stawka żywieniowa z 7 zł do 8 zł. Uchwałę przedstawił Krzysztof Karaś, sekretarz miasta.

Za głosowało 21 radnych, przeciw 1, 2 wstrzymały się od głosu.

9:43

Radni głosują nad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała została przyjęta.

9:40

Małgorzata Kern, skarbnik miasta przedstawia zmiany w budżecie. Radni przyjmują zmiany w budżecie.

9:22

Mariola Roleder, zastępca prezydenta Chorzowa przedstawia sytuację związaną z koronawirusem na terenie naszego miasta.

– Nie ma potwierdzenia koronawirusa w Chorzowie. W szpitalu zakaźnym są osoby z podejrzeniem koronawirusa. Dziś będą pierwsze wyniki badań – mówi zastępczyni prezydenta Chorzowa.

Gorączka, kaszel, spłycenie oddechu, trudności w oddychaniu. To objawy koronawirusa. – Ograniczmy nasze uczucia do naszych pupilów. Zwierzęta też przenoszą wirusy. To od nas zależy, czy wirus się rozprzestrzeni – dodaje M. Roleder. Zwraca uwagę na to, by troszczyć się o starsze osoby o obniżonej odporności. I przypomina o standardowej higienie.

– Apeluję, by nie suszyć rąk w suszarkach. Ale wycierać w ręcznik. Nawet nosić swój – dodaje.

9:20

Radni przyjmują plany pracy komisji na rok 2020.

9:18

Sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2019.

9:15

Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o podjętych działaniach w okresie między sesjami.

9:12

Radni przyjmują protokoły z poprzednich sesji.

9:10

Zmiany w porządku obrad.

9:08

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta rozpoczyna obrady. W obradach bierze udział 24 radnych.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa