Historyczna sesja Rady Miasta. Część radnych obradowała zdalnie

Historyczna sesja Rady Miasta. Część radnych obradowała zdalnie

Po raz pierwszy w historii sesja Rady Miasta odbyła się przy pomocy komunikatorów internetowych. Większość radnych uczestniczyła w sesji zdalnie.

Radni zabierali głos w dyskusji za pomocą komunikatora. Przewodniczący i radni obecni w sali posiedzeń, mogli oglądać wszystkich uczestników na telebimie umieszczonym w sali posiedzeń. Radni głosowali za pomocą systemu esesja, który funkcjonuje już od pewnego czasu na sesjach Rady Miasta.

– Część radnych może łączyć się zdalnie. Osobom uczestniczącym w sesji na sali, zapewniliśmy środki bezpieczeństwa. Każdy jest zaopatrzony w maski i rękawiczki. Rada już na poprzedniej sesji wprowadziła możliwość przeprowadzania obrad zdalnych podczas pandemii – tłumaczy Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta.

Nad sprawnym przeprowadzeniem obrad czuwał Krzysztof Karaś, sekretarz miasta i urzędowi informatycy. Aby dobrze zrealizować zdalne posiedzenie, trzeba było przeprowadzić kilka godzin prób połączeń.

Najważniejsze uchwały podjęte przez radnych:

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Uchwała uregulowała zakres kompostowania bioodpadów, ujednoliciła wcześniej stosowane na terenie miasta definicji odpadów biodegradowalnych oraz zasad ich odbierania z terenu nieruchomości

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii.

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5.

Neobarokowy gmach został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhütte. Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego. Po 1948 roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazły tam kolejno Milicja Obywatelska, a następnie Policja. Od kilkunastu lat gmach pozostawał w rękach prywatnych. Wyznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości objętych przedmiotem niniejszej uchwały w drodze przetargu pozwoli na racjonalne i prawidłowe ich zagospodarowanie na cele prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej, biurowej, gastronomicznej i innej o podobnym charakterze oraz na cele miejsc parkingowych.

W sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie.

W sprawie odmowy zatwierdzenia Zarządzenia Nr OR.89.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie tymczasowego wydłużenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego na terenie Miasta Chorzów na okres stanu epidemii

Odmowa zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie tymczasowego wydłużenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego na terenie Chorzowa wynika z konsultacji z służbami nadzoru prawnego Wojewody i przyjętego trybu wprowadzenia do obrotu prawnego proponowanych regulacji w tej kwestii.

O zmianie uchwały r XXVII/351/2000 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.08.2000 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Chorzów.

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii należy czasowo uchylić ograniczenie godzin działalności placówek handlu detalicznego wprowadzone uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXVII/351/2000 z 31 sierpnia 2000 r. Umożliwi to prowadzącym te placówki wydłużenie godzin ich funkcjonowania, a tym samym spowoduje zmniejszenie ilości osób jednorazowo przebywających w sklepie lub czekających na możliwość wejścia do niego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa