O czym pamiętać, rozliczając dotację unijną?

O czym pamiętać, rozliczając dotację unijną?

Oprócz tego, że składanie wniosku o dotację unijną może być pracochłonne i czasochłonne, po jej przyznaniu, należy jeszcze pamiętać o tym, by prawidłowo ją rozliczyć. Skutki nieprawidłowego rozliczenia dotacji unijnej i środków przyznanych przez Unię mogą nieść za sobą przykre konsekwencje i obciążenia finansowe.

Po przyznaniu dotacji należy trzymać się szczegółowo zapisów dotyczących projektu i wykorzystania finansów. Zbieraj wszystkie paragony i dokumentuj płatności – najbezpieczniej, gdy płatności będą wykonywane w formie elektronicznej za pośrednictwem przelewu.

Rozliczenie dotacji unijnej
Rozliczenie dotacji to tak naprawdę bardzo szeroki temat. Pisząc wniosek, zakładasz możliwe ceny za dane usługi lub towary. Oszacowane koszty mogą się różnić od faktycznych kosztów poniesionych podczas wykorzystywania środków. Wszystkie umowy dotyczące wyboru dostawcy czy zakupów należy przedłożyć do Wydziału Kontroli Projektów RPO – w tym również aneksy. Szczegółowych informacji możesz dowiedzieć się bezpośrednio w punkcie, w którym składasz dotację.

Wykonywanie sprawozdań w trakcie realizacji projektu
Wszyscy beneficjenci dotacji unijnych są zobowiązani do prowadzenia spisu i wykazu, na co dokładnie została przeznaczona dotacja. Należy zbierać i przechowywać dokumentację związaną z wydatkami odnośnie do projektu. Spisywać i nabywać informacje o podejmowanych działaniach i ich efektach, by w razie kontroli można było przedłożyć taką dokumentację do odpowiedniego organu.

Co najmniej jedna kontrola projektu
Każdy, kto otrzymał dotacje z Unii Europejskiej, przynajmniej raz zostanie poddany kontroli i sprawdzeniu tego, czy środki zostały wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Kontrola odnosi się do założeń opisanych we wniosku, terminowej realizacji projektu, osiągniętych efektach — jest to po prostu rozliczenie dotacji unijnej. Sprawdzane są też operacje księgowe i finansowe beneficjenta – dlatego ważne jest, by prowadzić odrębną dokumentację dla każdego projektu. Sprawdzane będzie też to, czy finansowanie poszczególnych założeń i zakupy zostały prawidłowo przeprowadzone i czy projekt otrzymał odpowiednią promocję. Ogółem, zostanie sprawdzona poprawność całej dokumentacji.

Co w przypadku gdy kontrola nie przebiegnie pomyślnie?
W takim przypadku może dojść do obniżenia, a nawet utraty przyznanego dofinansowania. Może się tak stać, tylko wtedy, gdy zostaną wykryte znaczące nieprawidłowości lub gdy środki zostaną przeznaczone na coś zupełnie innego niż było przewidziane w projekcie.

Obowiązki beneficjenta w związku z uzyskaniem dotacji
Wraz z zakończeniem realizacji projektu, jako beneficjent należy spełnić pewne obowiązki. Między innymi jest to właśnie obowiązek poddana się kontroli, archiwizacja dokumentacji i utrzymanie efektów wykonanego projektu. Wraz z realizacją projektu zazwyczaj następuje ostatnia faza wypłaty dotacji. Należy unikać podwójnego finansowania i koniecznie informować organizatora o zmianach w działaniu i projekcie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości