Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców w zatrudnianiu pracowników

Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców w zatrudnianiu pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie prowadzi pomoc finansową dla pracodawców w zatrudnieniu osób bezrobotnych, a także w zakresie tworzenia miejsc pracy. Na doposażenie stanowiska pracy można pozyskać do 30 tysięcy złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do składania wniosków:

– o organizację prac interwencyjnych – pracodawca lub przedsiębiorca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota refundacji: do wysokości 1200,00 zł wynagrodzenia + składki ZUS (w wysokości ok. 18% kwota uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę) wypłacana co miesiąc przez 6 miesięcy. Po tym okresie pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 4 miesięcy.

– o dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – pracodawcalub przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres12 miesięcy. Po tym okresie pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. Kwota refundacji nie może być wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, tj. 1400,00 zł.

– o organizację stażu – staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż można odbywać przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Za swoją pracę stażysta otrzymuje stypendium wypłacane przez Urząd. Po zakończeniu stażu pracodawca zatrudnia stażystę na okres 3 miesięcy.

Od 13 września pracodawcy mogą również składać wnioski o doposażenie stanowiska pracy. Kwota doposażenia na jedno stanowisko pracy: do 30 000,00 zł. Zasady przyznawania doposażeń dostępne są na stronie Urzędu w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” – „Dokumenty do pobrania”. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 34 97 140.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa