Estoński CIT 2022 – dla kogo ulgi?

Estoński CIT 2022 – dla kogo ulgi?

Estoński CIT funkcjonuje w Polsce już od 2021 roku, jednak dopiero teraz ma zyskać popularność wśród przedsiębiorców. Wszystko to za sprawą zmian wprowadzonych przez Polski Lad. O co dokładnie chodzi? Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Małe zainteresowanie estońskim CIT-em

Mało który doradca podatkowy miał w swojej karierze dużo pracy z klientami, którzy chcieli przejść na estoński CIT. Dlaczego? Otóż do tej pory, z rozwiązania tego skorzystało w naszym kraju tylko około 400 przedsiębiorstw. Tak mała liczba jest spowodowana wieloma ograniczeniami nakładanymi na firmy, aby te mogły skorzystać z tej formy opodatkowania. Według resortu finansów ma się to jednak teraz zmienić, dzięki przepisom wprowadzonym przez Polski Ład. Nowe regulacje znoszą część wymagań wobec firm, ale także, jak przekonuje doradca podatkowy – wprowadzają wiele korzyści dla biznesów, które zdecydują się skorzystać z estońskiego CiT-u. Przedsiębiorcom zainteresowanym przejściem na estoński CIT z pewnością pomoże dobry doradca podatkowy. Dopilnuje, aby wszystkie formalności zostały dopełnione prawidłowo i w terminie.

Estoński CIT – co to jest?

Estoński CIT to ryczałt od dochodów spółek. Głównym założeniem jest to, że do momentu podziału zysków lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT-em firma korzystająca z estońskiego CiT-u nie musi odprowadzać podatku dochodowego. Spółka zamiast płacić podatek regularnie od osiągniętego w danym okresie dochodu, płaci go jedynie od kwoty, którą sama zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. Umożliwia to na pełną kontrolę nad wysokością i terminem opodatkowania. Z estońskiego CIT-u mogą skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki proste akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Warunki do spełnienia

W ramach Polskiego Ładu zlikwidowany został warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz limit rocznych przychodów, mimo to skorzystanie z estońskiego CIT-u nadal wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków:

Przede wszystkim mniej niż 50% przychodów spółki może pochodzić:

 • z wierzytelności,
 • z odsetek od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi.

Oprócz tego spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby na umowę o pracę przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (nie wliczają się do niech wspólnicy i akcjonariusze). W przypadku osób zatrudnionych na podstawie innych form zatrudnienia wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę muszą stanowić co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warunek ten nie dotyczy spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność. Dodatkowym kryterium jest to, że udziałowcami spółki muszą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Spółka nie może posiadać też udziałów w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Ponadto, z estońskiego CIT-u nie mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • instytucje pożyczkowe,
 • podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji,
 • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia,
 • podatnicy podzieleni przez wydzielenie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa