Reklama:


PLK SA ze strategią do 2030 roku i kierunkiem rozwoju kolei na dalsze lata

PLK SA ze strategią do 2030 roku i kierunkiem rozwoju kolei na dalsze lata
Strategia została przyjęta 22 września br.fot. PKP PLK

22 września 2023 r. Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdziło „Strategię PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata”. Jest to pierwszy dokument o tak kompleksowym charakterze od momentu powstania Spółki w 2001 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są przedsiębiorstwem pełniącym funkcję podmiotu zarządzającego publiczną infrastrukturą kolejową. Dokument komplementarny do kierunków określonych przez państwo zbudowano w oparciu o rządowe dokumenty strategiczne, politykę transportową Unii Europejskiej, krajowe i unijne uregulowania prawne, przy uwzględnieniu własnych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności oraz uwarunkowań rynkowych.

Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata wyznacza nowe kierunki rozwoju w zakresie podstawowych obszarów funkcjonowania Spółki tj. udostępniania infrastruktury kolejowej, jej utrzymania i modernizacji, a także prowadzenia ruchu pociągów.

–  Cele i działania określone w dokumencie „Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata” służą wzrostowi atrakcyjności i efektywności infrastruktury kolejowej, tak aby sprostać oczekiwaniom w związku ze wzrastającym popytem na przewozy pasażerskie i towarowe. Są także odpowiedzią na nałożone na Spółkę zadania związane z walką z wykluczeniem komunikacyjnym i uczynieniem transportu kolejowego bardziej dostępnym z uwzględnieniem aspektów prospołecznych – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Strategię należy traktować przede wszystkim jako kluczowy instrument i wyznacznik rozwoju narodowej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Spółkę w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku kolejowego w Polsce i UE. Wśród zawartych w dokumencie celów znajdują się m. in. dostosowanie infrastruktury sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T do parametrów technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1315/2013 w perspektywie 2030 r., elektryfikacja linii kolejowych według zidentyfikowanych potrzeb, likwidacja tzw. „wąskich gardeł” z uwzględnieniem tras intermodalnych, zapewnienie wymaganych standardów utrzymania sieci kolejowej, digitalizacja sterowania ruchem kolejowym, czy zmiana systemu zasilania.

Realizacja Strategii to rozwój kolei, ale jednocześnie w wymiarze wewnętrznym organizacji nowe narzędzie określające i porządkujące działania konieczne do osiągniecia wyznaczonych celów w perspektywie 2030 roku przez PLK SA. Dlatego też, realizacja strategii determinowana jest celami strategicznymi w perspektywie zarówno krótko, jak i długoterminowej do 2030 r.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości