Skwer Maharadżów i Gandhiego. Radni podjęli uchwałę

Skwer Maharadżów i Gandhiego. Radni podjęli uchwałę

Dziś podczas XIV Sesji Rady Miasta radni zajmą się nadaniem nazwy dwóm skwerom na terenie Chorzowa. Jeden będzie poświęcony Dobrym Maharadżom, a drugi Mahatmie Gandhiemu.

ODŚWIEŻ, BY ZOBACZYĆ NAJNOWSZE INFORMACJE

10:56

Waldemar Kołodziej zamyka posiedzenie Rady Miasta.

10:45

Wolne wnioski, zapytania, interpelacje.

Krzysztof Łazikiewicz (KO) o budżecie obywatelskim: Dziękuję za moje projekty.

Grzegorz Krzak (PiS): Płyną do mnie informacje ze szkół, że zanikły zajęcia z edukacji regionalnej.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa: Bzdurą jest, że prezydent zlikwidował edukację regionalną. Ona jest, była i będzie.

Jacek Nowak (PiS): Dotarły do mnie informacje, że nie ma edukacji regionalnej. Ktoś mnie okłamał.

Tomasz Piecuch (PiS): W szkole mojego syna edukacja była w planie, po czym została wykreślona z planu lekcji.

Wiesław Ciężkowski (KO): Czy pan pytał w szkole czy pan nie pytał?

Tomasz Piecuch (PiS): Nie mam żadnych informacji czy będzie prowadzona czy nie. Skonsultuję to.

10:38

Prezydent informuje o oświadczeniach majątkowych.

10:37

Zmiana w składzie osobowym komisji RM. Seweryn Mosz z Komisji Edukacji przechodzi do Komisji Budżetu i Gospodarki.

10:31

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ks. bpa Bernarda Bogedaina 5.

Sebastian Matyjaszczyk dopytuje, czy w tym miejscu nadal będzie parking. – Tak – odpowiada osoba prezentująca uchwałę.

10:29

Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej, ulicy Nowej, ulicy Stacyjnej oraz sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej.

10:27

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Trzynieckiej.

10:26

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Chorzowie na lata 2019-2022

10:19

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie przekazania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

10:17

Radni przegłosowali wprowadzenie regulaminu korzystania z boisk i kortów przy ul. Okrężnej.

10:16

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

10:03

Radni głosują w sprawach uchwał, które przedstawia Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa:

  • w sprawie przystąpienia przez Miasto Chorzów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
  • w sprawie Programu współpracy na 2020 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów
  • w sprawie przyznania dyrektorom publicznych przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020.
  • w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów

10:00

Głosowanie. Za 23 radnych. 1 osoba wstrzymała się. Przy Słowaku powstał skwer Dobrych Indyjskich Maharadżów.

WYNIKI GŁOSOWANIA

9:58

Wielokrotnie słyszymy, że młodzież nie potrafi zająć się sprawami samorządu. To, jak działa, zależy od tego, pod czyim wpływem są. Dziękuję dyrektorowi, że potrafi pan uczyć tego młodzież – mówi Waldemar Kołodziej.

9:57

Aleksandra Zimnik (KO) sugeruje, że mogłaby powstać tablica informująca przy skwerach

9:56

Szymon Piecha (KO) dziękuje uczniom za obywatelską postawę.

9:46

O uchwale dotyczącej Dobrych Indyjskich Maharadżów opowiadają Karolina Gonet i Anastazja Buczek, uczennice I ULO.

Karolina Gonet opowiada o maharadżach, którzy pomagali polskim dzieciom w czasie wojny.

Aleksandra Buczek przedstawia między innymi slajdy z wolontariatu w Kalkucie. I przypomina, że kiedyś Chorzów odwiedziła Matka Teresa.

Zdjęcie pochodzi z tegorocznej wyprawy Słowaka do Indii

9:42

Radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy Skwer Mahatmy Gandhiego skwerowi przy ul. Astrów i Gałeczki. Za głosowało 16 radnych, 2 przeciw, 6 wstrzymało się.

WYNIKI GŁOSOWANIA

9:40

Tomasz Piecuch (PiS) prosi o niegłosowanie za przyjęciem tego projektu. – To teren, który czeka na inne nazewnictwo. Warto honorować tych, którzy pomagali polskim dzieciom w wojnie. A jeśli chodzi o Gandhiego, to ta osoba ma też swoje cienie – mówi.

9:39

Marek Dudek, radny KO: Zawsze byłem wielbicielem Gandhiego. Cieszę się, że będziemy mogli go uhonorować. Dodaje, że kiedyś Poczta Polska wydała znaczek z Gandhim.

9:33

Kamil Kwak, uczeń I ULO mówi o Mahatmie Gandhim i jego filozofii życia „o niestosowaniu przemocy” i obywatelskiego nieposłuszeństwa. Przedstawia inne znane osoby, które kierowały się jego zasadami. Wspomina Martina Lutera Kinga i papieża Jana Pawła II.

Ktoś może powiedzieć, co Mahatma Gandhi ma do Chorzowa? Powinniśmy być bardziej otwarci na uhonorowanie wielkich postaci. Nie powinniśmy się zamykać tylko na nasz Chorzów. W Delhi jest ulica Mikołaja Kopernika. Zwróćmy na to uwagę – mówi uczeń Słowaka.

9:32

Radni zajmują się uchwałą dotyczącą skweru przy ul. Gałeczki.

9:26

Inicjatywa uczniów I ULO dotyczy nadania nazwy dwóm skwerom na terenie Chorzowa. Jeden z nich, który ma nosić nazwę Dobrych Indyjskich Maharadżów znajduje się u zbiegu ulic Kopernika, Dąbrowskiego i Zjednoczenia, w okolicach „Słowaka” i IV LO im. Skłodowskiej Curie.

Drugi ze skwerów, który ma nosić imię Mahatmy Gandhiego to popularna górka do sportów zimowych w okolicach ul. Astrów i Gałeczki.

9:24

Małgorzata Kern, skarbnik przedstawia zmiany w budżecie.

9:22

Prezydent Andrzej Kotala relacjonuje, co działo się w okresie między sesjami.

9:19

Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały dotyczącej skweru Dobrych Indyjskich Maharadżów: Za 23, 1 przeciw.

9:17

Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały dotyczącej skweru Gandhiego: Za 17, 4 przeciw, 3 wstrzymały się.

9:15

Waldemar Kołodziej, przewodniczący RM: Zaprosiliśmy wszystkich radnych na spotkanie, podczas którego wymienialiśmy poglądy na temat tej uchwały. To inicjatywa społeczna. Każdy z mieszkańców może jakikolwiek projekt uchwały wprowadzać w porządek obrad. Rada decyduje, czy będziemy nad tymi projektami obradowali. Podtrzymuję moją chęć co do wprowadzenia uchwały w porządek obrad.

9:13

Tomasz Piecuch, radny PiS: Dyskusja na temat tej uchwały powinna mieć miejsce na komisji kultury.

9:11

Przewodniczący prosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwał przygotowanych przez uczniów Słowaka

9:09

Hejnał Chorzowa.

9:02

Radni zajmują miejsca w dużej sali posiedzeń. W dzisiejszych obradach wezmą udział Przemysław Fabjański, dyrektor i uczniowie I Uniwersyteckiego LO im. Juliusza Słowackiego .

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa