Reklama:


CEZ Chorzów: szybciej usuniemy składowisko przy Królowej Jadwigi

CEZ Chorzów: szybciej usuniemy składowisko przy Królowej Jadwigi

Spółka CEZ Chorzów informuje, że zapasy biomasy są wywożone ze składowisk. Wszystkie zostaną usunięte do końca października. Zmienił się nieco harmonogram wywozu. Szybciej usunięte zostanie składowisko przy ul. Królowej Jadwigi.

O sprawie pisaliśmy tutaj, kiedy w okolicy składowanej biomasy przy ul. Królowej Jadwigi odbyła się konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Kotali.

Chorzów, dnia 1 września 2020 r.

Stanowisko Spółki CEZ Chorzów S.A. z dn. 1 września 2020 r.

Spółka CEZ Chorzów S.A. pragnie poinformować, iż zadeklarowane wywożenie zapasów biomasy w formie łusek lub peletu słonecznika składowanych luzem z miejsc
magazynowania na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej jest w pełni realizowane. Na dzień 31 sierpnia 2020 roku wywieziono i zużyto w elektrociepłowni około 75% biomasy magazynowanej luzem na tych składowiskach. Proces usuwania biomasy magazynowanej luzem w tej lokalizacji zakończony zostanie w planowanym terminie do 15.09.2020 roku.

Z uwagi na ryzyko zwiększonej skłonności biomasy magazynowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie do samozapłonu w wyniku panujących warunków atmosferycznych Zarząd CEZ Chorzów dokonał zmiany pierwotnych założeń dotyczących kolejności zużywania zapasów biomasy. W dniu 27.08.2020 r. rozpoczęto wywożenie zapasów biomasy składowanej luzem z nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. W pierwszej kolejności usuwana jest biomasa, która może stwarzać zagrożenia do zapłonu. Na dzień 31.08.2020 r. usunięto z magazynu przy ul. Królowej Jadwigi ok. 10 % magazynowanej biomasy. Okoliczność ta skutkować będzie szybszym, niż zapowiedziano wcześniej oczyszczeniem terenu przy ul. Królowej Jadwigi ze składowanej tam luzem biomasy. Jednak z uwagi na wydajność procesów spalania w elektrociepłowni CEZ Chorzów, które w zakresie zużycia biomasy są obecnie maksymalnie wykorzystane, musiał ulec korektom przedstawiony w poprzednim stanowisku Spółki harmonogram działań.

Mając na uwadze powyższe okoliczności związane ze stanem zapasów paliw biomasowych magazynowanych przez CEZ Chorzów w poszczególnych lokalizacjach na terenie dzielnic Chorzów Stary i Maciejkowice w Chorzowie, zmodyfikowany harmonogram działań przedstawia się następująco:

Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 15.09.2020.

Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie do 15.10.2020.

Usunięcie zapasów biomasy w składowanej w big bag lub szczelnie okrytych z byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 31.10.2020.

Pragniemy podkreślić, iż powyższe zmiany nie wpływają na łączny czasokres usuwania biomasy ze wszystkich miejsc jej składowania w Chorzowie, poza składowiskiem
operacyjnym przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, jedynie zmianie ulegną zasady postępowania wobec poszczególnych lokalizacji składowania. Pierwotny plan zakładał
usunięcie w pierwszej kolejności całej biomasy składowanej luzem z dzielnicy Maciejkowice. CEZ Chorzów realizować będzie równolegle zwożenie paliw biomasowych ze składowisk w Chorzowie Starym i Maciejkowicach, przy czym z całkowitych dziennych ilości przewozów 80% pochodzić będzie ze składowiska przy ul. Królowej Jadwigi, a pozostała cześć ze składowiska na terenie Zakładów Azotowych w Chorzowie.

Jednocześnie stanowczo dementujemy publikowane w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych opinie jakoby CEZ Chorzów unikał realnych działań zmierzających do likwidacji magazynów biomasy składowanej luzem na terenie miasta Chorzów, oczekując na zmianę pory roku i zmniejszenie ryzyka potencjalnych emisji.

Proces zmniejszania powierzchni składowisk zajmowanych przez biomasę jest procesem realnym, łatwym do zaobserwowania chociażby przez ruch pojazdów wywożących biomasę ze składowisk.

Spółka chce stanowczo podkreślić, że:
− magazynowana oraz zużywana w procesie produkcji w CEZ Chorzów biomasa spełnia wynikające z przepisów prawa wymogi i stanowi niebędące niebezpiecznymi, naturalne substancje pochodzące z produkcji rolniczej, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
− w procesie produkcji w CEZ Chorzów S.A. nie były i nie są zużywane żadne odpady;
− zgodność prowadzenia przez CEZ Chorzów S.A. działalności z wymaganiami ochrony środowiska, w tym w zakresie wielkości emisji jest monitorowana;
− w zakresie spełniania wymagań i norm ochrony środowiska, warunki prowadzenia działalności przez instalację elektrociepłownię CEZ Chorzów S.A. zostały określone w wydanym dla tej instalacji pozwoleniu zintegrowanym;
− CEZ Chorzów S.A. nie narusza warunków eksploatacji instalacji określonych w pozwoleniu zintegrowanym;
− przeprowadzone przez właściwe organa ochrony środowiska kontrole magazynowania i zużywania biomasy w CEZ Chorzów S.A. nie wykazały naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego.

Spółka pragnie ponadto ponownie przypomnieć, że zgromadzenie zapasu biomasy złożonej luzem podyktowane było potrzebą zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania elektrociepłowni do czego CEZ Chorzów była prawnie zobowiązana, wobec ograniczeń i zagrożeń wynikających z zapobiegania oraz zwalczania COVID-19 w okresie wiosny 2020 roku. W dacie decyzji o zgromadzeniu zapasów biomasy nie można było przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Podjęte wyżej opisane działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania luzem składowanych paliw biomasowych poza terenem instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów.

Sebastian Włodarski
Rzecznik Prasowy

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości